IFOD - M30

IFOD - M30

  • 设计 M30
  • 配电箱
产品描述:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8开关距离 800 mm
10开关距离 1000 mm

(2)
30圆柱,螺纹 M30,金属
300圆柱,螺纹 M30,塑料

(3)
01开启工具(NC)
10常开触点(NO)
10/01NO 触点 / NC 触点,带配电箱
111 NO 触点 / 1 NC 触点

(4)
双线控制输出设计
PP型
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。