NHS - 主开关

NHS - 主开关

  • Main switches 16A - 63A
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
产品描述:
NHS(1)(2)(3)(4)

(1)
银底黑色扳钮
NH黄底红色扳钮

(2)
1616A 版本
4040A 版本
6363A 版本

(3)
/2-POL2芯版本 (仅限16A 版本)
/4-POL4芯版本 (仅限16A 版本)
带加固板(仅 40A & 63A 版本)
/O.VA-PL.不带加固板,带标记板 (NHS-4...)(仅 40A & 63A 版本)

(4)
-3034带小标记板(用 NHS-9 ... 代替NHS-4 ...)(仅 40A & 63A 版本)
-3037带用于N和PE的附加终端(仅 40A & 63A 版本)
-3050主开关组旋转 90°(连接终端水平)
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

机械寿命,最少

螺钉紧固力矩