SRB301HC/R

SRB301HC/R

  • 3 安全触点, STOP 0
  • 1 信号输出
  • 适用于接触传感器的输出信号处理
产品描述:
SRB 301HC/R(1)

(1)
24V24 VAC/DC
230V48 ... 240 VAC
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

SRB301HC/R-230V

项目编号 101190596

Safety relay module

SRB301HC/R-24V

项目编号 101190594

Safety relay module

转到文章页面