BDF200

BDF200

  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • 安装在一个符合人体工程学的有利位置
  • 安装在标准铝材上
  • 热塑外壳
  • 外壳小巧防震
  • 大范围的 带灯按钮, 选择开关, LED指示灯, 钥匙选择开关 和 紧急停止按钮
  • 紧急停止,开/关和复位功能可选
  • 在控制面板上的按钮位置可以自由选择。
  • 采用不同塑料盖区别表示
  • 可自由安装的按钮帽,匹配设施状况
产品描述:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NH紧急停机按键 无防护环
NHK急停按钮,带保护环
LT..选择(颜色,带灯按钮)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)
PT..蘑菇头按钮

(2)
20带紧急停止:2 NO 位置 2-4 > 不带紧急停止:2 NO 位置 1-4
11带紧急停止:1 NO/1 NC 位置 2-4 > 不带紧急停止:1 NO/1 NC 位置 1-4
10带紧急停止:1 NO 位置 2-4 > 不带紧急停止:1 NO 位置 1-4

(3)
WS 2/3选择开关,2/3开关位置
WT 2/3选择开关,2/3开关位置
SW 20按键开关/按钮,2开关位置
LT..发光控制按钮(选择颜色)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)
PT..蘑菇头按钮

(4)
WS 2/3选择开关,2/3开关位置
WT 2/3选择开关,2/3开关位置
SW 20按键开关/按钮,2开关位置
LT..发光控制按钮(选择颜色)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)
PT..蘑菇头按钮

(5)
LT..发光控制按钮(选择颜色)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)
PT..蘑菇头按钮

(6)
无指示灯
G24带指示灯,红色(仅用于 -10)

(7)
包含在标准版本中
2875自由安装按钮帽
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

电缆入口

高度

标准

BDF200-NH-11-LT-LT-LT-2875

项目编号 103007782

Control panel

转到文章页面

BDF200-NH-20-LT-LT-LT-2875

项目编号 103007783

Control panel

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875

项目编号 103007785

Control panel

转到文章页面

BDF200-NHK-20-LT-LT-LT-2875

项目编号 103007786

Control panel

转到文章页面

BDF200-NH-10-LT-LT-LT-G24-2875

项目编号 103007781

Control panel

BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875

项目编号 103007784

Control panel

BDF200-NH-11-SWS20-LT-LT-2875

项目编号 103007789

Control panel

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875/2920

项目编号 103026143

Control panel

BDF200-NH-20-LT-SWT20-LT-2875

项目编号 103034781

Control panel

BDF200-NHK-20-WS30-LTGN-LTRD

项目编号 103009946

Control panel

BDF200-NHK-11-LMWH-WT30-B

项目编号 103037919

Control panel

BDF200-NH-11-WS20-LTRD-LTGN

项目编号 103005512

Control panel